· Hur skall vi på bästa sätt samla in datan från intervjuerna?
Antingen intervjuar två stycken, den ene ställer frågor och den andre skriver, eller så spelar vi in intervjun. Då borde det räcka med en person. Om vi ska skriva ner så är det bra om vi är två stycken eftersom det annars är svårt att skriva ner och intervjua samtidigt.

·
Vilken utrustning behöver vi ha tillgänglig under intervjun?
Penna och skrivhäfte ifall vi ska skriva ner intervjun. Om vi ska spela in så borde vi lämpligtvis ha någon sorts diktafon eller mobil med inspelningsfunktion.


·
Vad skall vi ställa för frågor under intervjun?
- Vi vill veta hur systemet ser ut idag, vad som är bra och vad de vill förbättra eller ändra på.
- Hur använder lärarna systemet? (ex sparar de betyg i olika format osv.)
- Hur ser arbetsdagen ut för admins, återkommande rutiner, vad som är norm och inte
- Höra med personen angående expertisen av dem som ska använda systemet, så att det inte blir t.ex för avancerat
- Önskemål om hur systemet ska utformas
- Finns det några problem som kan försvåra för utvecklingen av det nya systemet
- En ostrukturerad intervju verkar bäst tycker jag, då det känns lite mer ”fritt” och personen som blir intervjuad kanske vill ta upp saker som vi inte alls tänkt på
- Både öppna och slutna frågor beroende på hur ”viktig” och stor frågan är
- Undvika långa frågor då de kan vara svåra att komma ihåg
- Dela upp frågor i flera delar. Då kan de besvaras var för sig och det blir inte någon del som glöms bort
- Undvika frågor som är ledande
- Inte ha med egna åsikter i frågorna
- Få personens förtroende
- Indikera start och slut för intervjun
- Tänka på etiska principer

· Hur skall vi analysera och presentera datan?
- Svaren återspeglas i våra frågor, bra frågor – förhoppningsvis bra svar, och dåliga frågor – dåliga svar
- Renskriva anteckningarna och skriva mer utförligt alternativt skriva ner det vi spelat in
- Dela in frågorna i kvalitativa och kvantitativa
- Kvantitativa frågor går att presentera med tabell eller diagram
- Kvalitativa frågor borde presenteras lite mer utförligt med ett scenarie eller en ”mappning”