Individuella uppgifter
Gruppuppgifter

Datainsamling och förberedelse inför intervju

Funderingar angående Ladok på webb
  • Logga ut från ladok (möjlighet till manuell utloggning)
  • Lägga till möjlighet att söka på personnummer och användarnamn under studentkatalogen
  • Idag känns Adresslista kurs och Studentuppgifter överflödiga då möjligheten att söka kursdeltagare och program finns under Studentkatalog.

Frågor till intervju torsdag 19/11

Vilka system/tjänster används tillsammans med ladok på webb?
Vad gör de enskilda systemen?
Hur ofta används ladok på webb?
Mest använda funktionen på ladok på webb?
Viktigaste respektive sämsta funktionen på ladok på webb?
Hur rapporteras betygen idag? (Flera instanser?)
Vad gör en administratör på ladok?
Har du något som du saknar på sidan?
Är det bättre att ta bort valmöjligheter under menyn och baka in det under Studentkatalog? (Adresslista och studentuppgifter)


Anledningen till att vi valde ovanstående frågor till intervjun är för att vi ville ha relativt öppna frågor. Vi behövde få så mycket information som möjligt den korta tid vi hade på oss. Öppna frågor är väldigt bra att ställa följdfrågor på och skapa en diskussion. Vi behövde veta vilka olika system som används idag för att kunna arbeta med att minska ner antalet program och sammanfläta dessa. Vi behövde veta vilka funktioner som var bra och som ska vara kvar, vi ville också veta vilka funktioner som är mindre bra och måste göras om eller tas bort. Frågan om hur betyg rapporteras idag kändes väldigt relevant för det är ändå betygsdelen på Ladok på webb som vi ska utveckla. Vi ville även veta exakt vad en administratör på ladok gör för att kunna arbeta och utveckla hela kedjan från elev till lärare och slutligen till administratör.


Sammanställning intervju

I dagsläget rapporterar läraren betyg till administratören, antingen under kursens gång, eller i slutet av en kurs. Den här rapporteringen saknar struktur och mallar och görs helt olika beroende på vilken lärare det är.
Administratören får då som sagt väldigt olika dokument och format på betygen och måste renskriva dessa. När det är renskrivet skickar han/hon tillbaka det färdiga dokumentet till läraren som får verifiera och godkänna så inget har blivit fel vid all manuell hantering av dokument och betyg. När sedan läraren har verifierat så skickas ett "ok" till administratören som för in betygen i Ladok.

Denna hantering känns inte alls smidig eller säker. En smidigare och enklare lösning för att komma ifrån den manuella hanteringen är att man utvecklar Ladok på webb så läraren kan föra in betyg där, och efter avslutad kurs "skickas" dessa till administratören som godkänner direkt i Ladok på webb. Självklart måste funktionen för att föra in betyg vara väldigt flexibel och anpassningsbar till olika kurser, då varje kurs innehåller olika många moment och delmoment. Man kan tänka sig en liten interaktiv portal där läraren kan lägga till sina moment och delmoment i kursen för att kunna rapportera in betygen snyggt och strukturerat.

På detta sätt får vi ett ställe där alla betygen är samlade. På ladok på webb ska vi elever kunna gå in och följa våra framsteg under kursens gång, se betyg och kanske även läsa en liten feedback-rad om varje moment/delmoment.

Det finns även önskemål om att lättare kunna hämta ut program, kurs och klasslistor direkt från ladok på webb utan att behöva sammanställa något själv i t.ex. Excel. Att alltså skapa en tjänst som kanske genererar ett färdigt excel- eller pdf-dokument.

Kommentar Morgan: Utifrån ovanstående samt de individuella delar som ni gjort känner jag att ni förberett er väl vad gäller framtagandet av frågor. Det är även bra att ni genomgående motiverar era beslut samt i vissa fall även reflekterar över det arbete som ni gjort. Detta är väldigt och och hjälper mig att få en god förståelse för hur ni tänkt. I framtiden skulle jag till och med efterfråga ännu mer av denna vara då det är intressant.

De frågor som ni valt ut känns som att de ligger på en bra nivå, flertalet på system- och målorienterad nivå vilket är fullt naturligt i den undersökande fas som ni trots allt är i ert projekt. Detta gör att ni kan fokusera på att förstå användarkontexten, de rutiner som finns samt vilka system som används idag. Detta ser man även att ni i stort fått ut i er data ovan. Jag kan även rekommendera att gå igenom det inspelade materialet ytterligare en gång för att säkerställa att ni faktiskt fått ut allt material som framkom under intervjuerna. Det är även bra att ni generellt använt öppna frågor då denna låter er få mer kvalitativ data som behövs just nu. Om man tänkt sig att ni längre fram skulle göra ytterligare en intervju skulle dessa frågorna troligen vara mer av det slutna slaget samt med preciserade då ni börjat få en klar blick över vad er tjänst skall göra. Detta skulle jag säga att jag tolkar det som att ni redan börjar få också.

Ni har gjort en bra inlämning och sammanställt full tillräckligt. Men se över mina ovanstående punkter för att ytterligare förbättra ert arbete inför de kommande stegen i veckouppgifterna.


Kravanalys (Persona, Scenario, Användarfall)

PersonaScenario


Användarfall
<- Uppdaterad

Kravanalys
<- Uppdaterad

Kommentar Morgan: Jag anser att era persona är föredömliga. De är tydliga och visar på att ni arbetet ordentligt med den knappa data ni har tillgängligt. De namn ni valt känns på en bra nivå. Lite synd tycker jag att ni inte gjort moodboards då dessa hade gjort era persona ännu mer levande. Utifrån text tycker jag ändå att man får en bra bild av vilka de här personerna är och hur de skiljer sig som åt personlighetsmässigt. Bra jobbat.

Era scenarier ser i stort bra ut. Men tänk på att här hela tiden tydligt koppla den kontext som ni lyfter fram till den tjänst som ni skall ta fram. Utifrån ett detaljerat scenarie skall man ju sedan kunna plocka ut mer generella behov samt förslag på de funktioner som tjänsten skall ha. Detta gör ni dock generellt bra och det är trevlig läsning.

Se över era användarfall en gång till så att ni verkligen fått med alla funktioner som er tjänst skall göra. Formatsmässigt är dessa bra och tydliga på ett föredömligt sätt, men finns det inte ytterligare funktioner? Det ni gör just nu är att ha ganska vida funktioner, vilket kan fungera (och säkert gör i just detta fall) på ett bra sätt. Men är man för generell kan det även lätt hända att man missar viktiga huvudfunktioner. Dubbelkolla en extra gång så att det inte är bakomliggande funktioner som ni missat. Visserligen ser jag att ni i många fall har valt att låta systemet automatiskt hämta mycket av informationen, vilket är föredömligt då detta är möjligt.

Till sist vad gäller kravanalysen. Här blir det betydligt tydligare om ni inte går enligt de rubriker som finns. Använd hellre dessa som en checklista för att till se att ni tänkt på samtliga olika krav som behövs. Allra tydligast blir det om ni först gör en lista på samtliga huvudfunktioner, därefter gör ni varje underfunktion som skall finnas på varje underfunktioner och till sist fyller ni i under varje funktion vilken data som behövs på dessa. Då blir det även lättare för er i prototyparbetet längre fram.


Angående den data du vill att vi ska ha med i kravanalysen. Är det den datan som presenteras i vårt uppdaterade användarfall? Känns bara som vi upprepar det vi skrivit tidigare om vi lägger till den data som krävs för varje funktion i kravanalysen, eftersom den finns i användarfallen? Har även uppdaterat vår kravanalys nu och det blev klart mer överskådligt. Har kommit en bra bit på prototypingen och det var mycket lättare när vi strukturerade upp alla funktioner i kravanalysen.
Prototyping

Low-fidelity


Vi har gjort användartester på vänner och familj, nedan följer en sammanställning av det vi fick ut av testerna.
Av de användartestar vi har gjort fick vi fram att tjänsten överlag fungerar ungefär som vi hade hoppats på. Vi hade valt att tona ner vissa knappar redan i low-fidelity prototyperna vilket gjorde det enklare för användarna att klicka rätt. Ett tydligt exempel på det finns under betygshanteringen för lärare, där knappen "Skicka till administratör" är nedtonad tills man har satt något slutbetyg på någon elev. Det gör det tydligt att den enda knapp att trycka på är "Spara" när man ska spara betygen för alla moment.

En anmärkning vi fick var under betygshanteringen, där man väljer betyg i en dropdown-lista. På våra low-fidelity prototyper finns alla alternativ, alltså U-G-VG och U-3-4-5. Det skapade lite förvirring hos användaren vilken betygsskala som skulle användas. Något annat som dök upp var också att vi hade radat upp alla moment vågrätt i kursen under betygshanteringen. De flesta av personerna under våra användartester tyckte att det blev lite rörigt att hålla reda på betygen och vilket moment det tillhörde. Vi har tänkt om på båda dessa punkter och jobbat fram en annan lösning på high-fidelity prototyperna.


High-fidelity

Startsida


Alla andra sidorAngående betygsskalan som vi nämnde i sammanställningen av low-fidelity prototypen så har vi arbetat fram en annan lösning. I våra high-fidelity prototyper så hämtar lpw automatiskt information om kursen ifrån Ladok, och i den kursinformationen så finns det med vilken skala som ska användas. Så beroende på vilken kurs det är så kan man på en kurs sätta betygen U-G-VG och på en annan U-3-4-5. Vi har även placerat moment-kolumnen vertikalt i tabellen istället för horisontellt för snabbare överskådning.

Vi har överlag i våra high-fidelity prototyper arbetat med att lpw hämtar mycket information automatiskt från Ladok, vilket inte borde vara några problem. Det syns tydligt under menyalternativet "Kurser" för lärare. Där listas alla kurser som läraren har hand om, både pågående och kommande istället för att han måste söka fram en kurs som han ska hantera. När vi har gjort såhär så minskar vi feltoleransen väldigt mycket och läraren behöver bara klicka på rätt kurs. Som det är idag under "Kurser" så visas pågående och kommande kurser. Här kan man ju tänka sig att lärarna kommer överens om hur många kurser som ska listas, även ifall man ska kunna se avslutade osv.Utvärdering

Decide och arbetsgång


Utvärdering


Kommentar Morgan: Denna vecka anser jag att ni gjort ett föredömligt arbete. Framför allt har ni blivit betydligt bättre på att motivera och reflektera över de beslut och metoder ni använt. Jag känner också att ni har en bra ödmjuk inställning till både de metoder ni använt och era egna kunskaper. Er planering ser bra och tydligt ut med en klar struktur och det är tydligt att ni använt DECIDE genom hela processen. Ni har även valt ut just de delar som är applicerbara på just er utvärdering. Detta syns också i ert resultat. Bra att ni även på flera ställen upprepat det som finns på kurshemsidan för att komplettera det som ni själva producerat.

Även era resultat är tydligt och konkreta. Det är dock lite förvirrande när ni på flera ställen snarare förklarar hur gränssnittet beter sig än hur det faktiskt fungerat utifrån er utvärdering. Detta är jag ju inte intresserad av i er utvärdering. Här behöver jag fördelar och brister med lösningar för att kunna gå vidare. Hur interaktionen går till vet jag redan utifrån era prototyper. Eftersom ni blandat utvärderingen med en presentation av tjänsten så är det kanske även därför som ni inte hittar så många problem, samtidigt som tjänsten i sig är ganska enkel samt att ni gjort ett bra förarbete. Eller vill ni att jag skall tolka er "presentation" som en konfirmation genom er utvärdering? Det blir lite otydligt här. Däremot så motiverar ni återigen väl över det som ni gjort. Jag tycker inte att ni behöver komplettera, men tänk på att noga separera presentation/prototyping med utvärderingsmomentet, inte minst i er caseuppgift.

Överlag tycker jag att ni nu har en bra grundläggande ryggsäck med olika metoder som kan tillämpas för flera olika typer av gränssnitt. Det blir intressant att se vad ni gör av detta i caseuppgiften då det är mer "på allvar".