Vecka 46

1. Inviduell uppgift - Kursintroduktion

Denna uppgift är inte kopplad till den löpande vecko-uppgiften och genomförs helt individuellt och redovisas på wikispaces. Besvara nedanstående frågor efter att ha läst: Interaction Design - Beyond Human Computer Interaction, Kapitel 1-2, 6 och 9, sida 17-33, 51-53, 58-59, 64 – 81, 425 – 444 och 448.

1. Vad menar man med användbarhet, och vilka mål för användbarhet brukar man använda?
2. Vilka olika typer av interaktion känner du till?
3. Beskriv kortfattat de fyra grundläggande aktiviteterna inom Interaktionsdesign.


2 Introduktion till veckouppgifterna

Ni har redan vid ett flertal tillfällen varit i kontakt med Ladok på Web. Detta är en webb-baserad tjänst för både lärare och studenter. Du som student kan här registrera dig på nya kurser, hitta information om vilka kurser du har tagit, vilka betyg du fått, ändra dina kontaktuppgifter med mera. Vi som lärare kan genom Ladok på Web hämta ut adress, uppgifter om er studenter, ta fram kataloger över grupper av studenter och mera. Men det finns en tjänst här som saknas.

Det finns idag stora problem för de som arbetar som administratörer vid högskolan just vad gäller betygsrapportering. Främst ligger problematiken i att de får in betygslistor i olika former (pdf, excel, word med mera) samt att det inte alltid är tydligt i dessa listor vilken koppling som finns med de listor som finns på Ladok. Ert mål med de vecko-uppgifter ni skall utföra är att lägga grunden till en dylik tjänst som syftar till att båda stödja administratörerna vid högskolan samt hjälpa oss lärare att på ett så enkelt och bekvämt sätt som möjligt hämta ut information om studenter, lägga in kursmoment och individuella betyg/moment samt rapportera in betyg för dessa direkt till administratören.


2.1 Individuell uppgift - Datainsamling

Vi kommer i slutet av passet kring Datainsamling att gå igenom första veckouppgiften. Deadline för inlämning av veckouppgiften är fredagen den 20:e november. Ni har med andra ord en vecka på er att genomföra denna.

Då man skall utveckla en tjänst är det förstås väldigt viktigt att vi ser till att detta är något som faktiskt behövs. Därför behöver vi göra en första undersökning av hur det ser ut vid högskolan idag, vilka rutiner som finns både hos administratörer och lärare och genom detta lägga en bra grund inför den kravanalys som kommer att bygga på detta material.

Under vecka 47 kommer ni att få möjlighet att intervjua ett flertal av lärare och administratörer som arbetar vid högskolan. Tid och datum för detta kommer att komma under första kursveckan så att ni kan förbereda er och vet vid vilken tid ni måste vara färdiga med denna förberedelse. Den metod som ni kommer att använda är med andra ord intervjun. Intervjuerna kommer att göras i stora grupper där en eller två från varje grupp deltar. Vi kommer alltså att samköra en intervju med campus-studenter samt en med distansstudenter vid två skilda tillfällen. Campusstudenter kommer att vara på plats här i Kalmar och distansstudenter är med via skype och/eller adobe connet.

Det som ni individuellt skall göra för att förbereda inför detta är att tänka över:

 • Hur skall vi på bästa sätt samla in datan från intervjuerna? Skall vi spela in? Skriva ner? Skall en skriva och en intervjua?
 • Vilken utrustning behöver vi ha tillgänglig under intervjun?
 • Vad skall vi ställa för frågor under intervjun?
  • Vad är det som är intressant egentligen?
  • Vad har vi för målsättning med intervjun?
  • Vad är det vi vill få fram? Är det data om vilka system som finns, eller hur systemen interagerar med varandra?
  • Är det frågor kring hur administratörernas rutiner ser ut? Är det frågor om hur lärarnas rutiner ser ut?
  • Är det frågor kring vilka möjligheter som finns idag? Är det frågor kring vilken expertis de vi skall intervjua har så att vi lägger oss på rätt nivå i gränssnittet?
  • Är det frågor kring vilka önskningar och motivationer som personerna har?
  • Med tanke på upplägget, är det bäst med ostrukturerade, strukturerade eller semi-strukturerade intervjuer?
  • Skall vi ha öppna eller slutna frågor?
  • Vad bör vi tänka på under intervjun?
 • Hur skall vi analysera och presentera datan?
  • o Vad tror vi att vi kommer att få för typ av svar?
  • o Hur analyserar vi detta på bästa sätt?
  • o Hur presenterar vi datan på ett bra sätt så att det blir så tydligt som möjligt? Scenarier? Diagram?

Besvara dessa frågor individuellt och publicera detta på wikispaces. Tänk på att i den text ni publicerar på wikispaces motivera så utförligt som möjligt varför ni valt/tycker som ni gör. När ni gjort detta går ni vidare till grupp-uppgiften för nästa steg.

2.2 Grupp-uppgift - Datainsamling

När ni individuellt genomfört ovanstående så skall ni träffas i er grupp och gemensamt gå igenom det som ni gjort. Tanken är här att ni gemensamt i gruppen gör en sammanställning av det ni kommit fram till och plockar de bästa bitarna ur vad varje person kommit fram till. Målet med denna gruppdiskussion är att ni gemensamt tar fram en strategi för att förbereda inför intervjuerna, en strategi för att genomföra intervjuerna samt hur ni skall analysera intervjuerna och sammanställa dessa.

Intervjun, som kommer att genomföras i mitten av vecka 47, skall sedan som sagt analyseras och bearbetas. Därför är det bra om ni redan i början på veckan bestämmer när ni skall träffas efter intervjun och delar upp materialet mellan er. Tillsammans sammanställer ni sedan resultatet av dessa samt på ett bra sätt visar upp denna sammanställning till exempel i ett scenario eller genom diagram eller andra grafer.

När vi kommit så här långt är vi redo för nästa veckas uppgift, att från den data ni tagit fram göra en behovs- och kravanalys!


Kompletterande information inför intervjuerna på torsdag


På torsdag kommer ni som bekant att genomföra era intervjuer med ett antal utvalda lärare samt administratörer vid högskolan i Kalmar. Intervjun kommer att genomföras vid två skilda tillfällen för campus- respektive distansstudenter. Anledningen till detta är förstås att vi har begränsad tid till vårt förfogande plus att det även är svårt att hitta en tid som passar samtliga inbjudna intervjupersoner samt er som studenter. De två tillfällen som är inlagda är:

• Campus-studenter: Torsdag den 19:e november klockan 13.00-13.30. SAL NY104
• Distans-studenter: Torsdag den 19:e november klockan 13.30-14.00. Via Skype

Vi har således kort om tid, men tillsammans är jag säker på att vi kan nå ett bra resultat. Då vi, som bekant, har ett stort antal studenter som läser kursen skall vi försöka att underlätta själva intervjun så mycket som möjligt. Detta innebär bland annat att ni i varje grupp skall välja ut EN person som är med på passet och genomför själva intervjun. Det går även bra att välja ut en ytterligare person som är med och anteckningar under intervjuns gång.

Vi kommer att samlas alla grupper samtidigt. Således blir det en lite speciell situation då vi har flertalet intervjuare som samtidigt skall genomföra och få svar på sina frågor. I många fall kan jag tänka mig att ni har samma sorts frågor, men samtidigt kan ni hoppa in och vidareutforska även andra gruppers frågor. Frågan kommer att gå runt från grupp till grupp så att alla får möjlighet att ställa sina frågor. Under passet betar vi sedan av så många frågor som möjligt. Under passet kommer vi främst att diskutera muntligt vilka system som används idag samt hur våra rutiner ser ut. Tanken är att ert slutresultat skall vara integrerad i det nuvarande systemet då detta är mer realistiskt tidsmässigt. Detta innebär förstås också att vi grafiskt är ganska begränsade i slutresultatet. Under intervjupasset kommer vi inte att gå igenom hur det nuvarande systemet ser ut, men jag kommer att ta en bit kring detta i början av fredagens föreläsning. De bitar som vi inte kan se är LADOK-systemet där betygsrapportering finns. Dock skall jag se vad jag kan göra för att göra även detta tillgängligt på något sätt för att öka er förståelse för detta.

För er som läser på distans skall ni meddela mig, Morgan, vem i er grupp som kommer att vara med under intervjun senast onsdag klockan 15.00. <b>Närvaro kommer att tas upp</b>. Jag kommer sedan att bjuda in er via skype klockan 13.30 på torsdagen. Precis som för campus så går det bra att ha med någon ytterligare person, dock kommer vi att under intervjupasset istället ha igång adobe connect (samma som under föreläsningarna) så att övriga i era grupper kan vara med. Ni har då inte möjlighet att ställa frågor, förutom i chatten, utan kommer främst endast vara med och lyssna. Självklart gäller detta även campusstudenter då även era resterande gruppkamrater kan vara med via adobe connect.

För att ytterligare underlätta och göra materialet mer lätttillgängligt kommer båda passen att spelas in med camtasia och läggas ut i MP3-format på kurshemsidan efter att passet är genomfört.