1.1 Modellera sidstruktur, 1.2 Skapa användarfall


En tid för gruppmöte bestämdes och samtliga medlemmar blev tillsagda att läsa igenom Case-uppgiften noggrannt innan mötet börjar för att kunna ha ett så effektivt möte som möjligt.

När mötet sparkades igång visade det sig att inte alla hade sett videon om Case-uppgiften, så vi bestämmde att alla skulle kolla igenom den innan vi började med arbetet.

Efter diskussion blev det lite oklart för oss ifall det var Ängelholms gamla hemsida eller den på svenska kyrkans "Gemensamma webb" som Case-uppgiften omfattade. Alexander tog kontakt med Morgan för att klargöra detta innan vi satte igång.

Dzemal erbjöd sig att göra flödesdiagrammet i Word. Magnus, Mathias och Jasmin delade de olika scenarierna mellan sig för att skriva användarfall utifrån dessa. Alexander fick i uppdrag att sammanställa dagens diskussioner och utförande.

1.1 - Flödesschema
1.2 - Användarfall


1.3 Genomför ett enkelt användartest


Det som skulle göras här näst var användartest på den nuvarande menystrukturen, där varje gruppmedlem utför ett enskilt test utifrån användarfallen, på någon utomstående person.

En diskussion vi hade kring utförandet av användartesterna var vad som skulle testas. Vi diskuterade, antog, och kom fram till att göra testet på Svenska kyrkan - Ängelholms nya webbplats.

En annan diskussion vi hade var hur många användarfall som skulle testas i varje enskilt test. Vi kom fram till att varje gruppmedlem väljer ut 3-5 användarfall utav de vi skapade i steg 1.2.

Utförandet var som så att varje enskild gruppmedlem genomförde testet på någon utomstående person, fysiskt eller genom skype. Detta för att kunna iakttaga testpersonens handlingar på webbplatsen. Vi bad testpersonerna utföra instruktioner vi gav dem, utifrån användarfallen, och sa till personen att tänka högt medans denne utförde uppgifterna. Varje testhandledare antecknade sin testpersons handlingar och funderingar, för att använda dessa anteckningar under steg 2.1 i case-arbetet.

1.3 - Användartester - Alexander
1.3 - Användartester - Jasmin
1.3 - Användartester - Mathias
1.3 - Användartester - Magnus
1.3 - Användartester - Dzemal


1.4 Utvärdera det nuvarande gränssnittet


Nästa steg i case-arbetet blev att ge oss på utvärderingen. Vi bestämde oss för att enskilt gå igenom några användarfall per gruppmedlem och med hjälp av dessa utföra en kognitiv utvärdering utav Svenska kyrkan - Ängelholms webbplats.

En märkvärd diskussion som fördes var huruvida vi skulle gå tillväga där information saknas (inte lagts upp ännu) på webbplatsen. Vi bestämde oss för att hantera det som så att vi får tolka det som vi tycker det passar. Antingen låtsas vi att informationen finns där, eller annars ser det som ett problem i våran utvärdering att informationen saknas.

I slutet av mötet bestämde vi tid för nästa möte, och därefter satte vi igång med utvärderingen.

Note: Vid ett senare tillfälle förstod vi att det blev väldigt tunt med information och väldigt få problem uppdagades.
Vi bestämde oss då för att göra om utvärderingsarbetet och då låta samtliga gruppmedlemmar utvärdera samtliga användarfall.


När vi började diskutera vad som skulle göras näst så märkte vi att vi hade alldeles för tunt med material för att påbörja sammanställningen (steg 2.1). Därför bestämde vi oss för att göra om utvärderingen (steg 1.4) och därefter påbörja sammanställningsarbetet.

Samtliga gruppmedlemmar gjorde utvärderingen enskilt på samtliga användarfall.

1.4 - Utvärdering - Dzemal
1.4 - Utvärdering - Magnus
1.4 - Utvärdering - Mathias
1.4 - Utvärdering - Alexander
1.4 - Utvärdering - Jasmin


2.1 Sammanställning av tester


Efter att alla blivit klara och rapporterat in så hade vi ett möte på skype. Ett dokument skapades där vi sammanställt alla problemen och även de bra sakerna som uppdagats i användartesterna och de kognitiva genomgångarna. Vi gick steg för steg igenom det sammanställda dokumentet och diskuterade allt vi fått fram. Varje användarfalls problem sammanfattades och antecknades i dokumentet tillsammans med våra synpunkter.

2.1 - Sammanställning


2.2 Brainstorming kring struktur


När sammanställningsarbetet blivit färdigt påbörjade vi brainstormingen. Vi diskuterade lösningar på problemen vi fått fram och gjorde samtidigt de ändringar vi tyckte behövdes i menyn. Detta för att lösa problemen och underlätta för användare att hitta information på sidan.

Antalet huvudmenyalternativ fick vi ner genom att strukturera om menyn och lägga information som hör ihop som undermenyalternativ till ett huvudalternativ. Vi sorterade även menyn där vi grupperade sammanhörande information, för att underlätta överblicken och igenkännandet av menyalternativ för användaren.

2.2 - Brainstorming


2.3 Skapa flödesschema, 2.4 Uppdatera användarfall


Denna dagen ägnade vi åt stegen 2.4 och 2.5 i case-arbetet. Dzemal fick i uppdrag att rita ett nytt flödeschema utifrån den nya menystrukturen vi tagit fram under brainstormingen. Mathias och Magnus fick i uppdrag att skapa nya uppdaterade användarfall, även dessa utifrån den nyframtagna menystrukturen. Magnus gjorde även en renskrivning av uförande- och diskussionssammanfattningarna och presenterade, det vi hittills fått fram, på wikin.

2.3 - Uppdaterat flödesschema
2.4 - Uppdaterade användarfall


2.5 Skapa "realistisk" prototyp

Utgått från det material som vi har fått fram och skapat low- och highfidelity-prototyper för en "realistisk" version av webbplatsen.


2.5.1 - Low Fidelity

2.5.2 - DECIDE

2.5.3 - Användartester - LowFidelity

2.5.4 - High Fidelity (Extern)


2.6 Skapa "wild and crazy"-prototyp

Alexander tog ansvaret att göra "wild and crazy" -prototype.


2.6 - Wild&Crazy


Sammanfattning


Syftet med case-uppgiften var att förbättra navigationen på Svenska kyrkan: Ängelholms webbplats. Detta för att vi fått information om att menystrukturen inte var tillräckligt bra uppbygd. Vi har tillämpat de tekniker vi lärt oss under kursens gång för att hitta problem i den nuvarande menystrukturen och finna lösningar till dessa.

Genom att genomföra användartester och heuristiska utvärderingar på menystrukturen uppdagades en hel del problem i navigeringen.

Problem med ordningen i menyn, man klickade in sig på det första menyval man hittar där man tror att informationen kan finnas. Under användartesterna påvisades detta frekvent.

Problem med liknande huvudmenyval, det fanns flera menyval som vi ansåg hörde ihop och kunde grupperas i en undermeny till ett mer generellt huvudmenyval. Detta påvisades under användartesterna då försökspersonerna klickade in sig på fel menyval då dessa liknade varandra.

Vi ansåg att kalendern kunde läggas in som ett undermenyval till ett mer generellt huvudmenyval, då detta utgjorde onödig plats i huvudmenyn. Detta för att på startsidan finns en stor ruta med information och länk till kalendern tillsammans med en stor bild som drar uppmärksamhet.

Vi hittade en hel del generell information på Svenska kyrkan: Ängelholms webbplats, som blir upprepning från Svenska kyrkans huvudwebbplats. Vi anser att det vore bättre att ha mer lokal information på sidan och i stället hänvisa och länka till den tidigare upprepade, mer generella, information på Svenska kyrkans webbplats.

Problem med information i högerspalten som inte visades i huvudinnehållet. Under användartesterna så märkte vi att försökspersonerna oftast letade information i huvudinnehållet på undersidorna. Ibland så fanns inte informationen de sökte i huvudinnehållet, utan den var lagd i högerspalten. Det hände att personerna missade informationen och istället letade vidare på andra undersidor när de inte hittat informationen i huvudinnehållet. Vi anser att högerspalten ska visa viktig information som finns mer detaljerat i huvudinnehållet, och kanske innehålla länkar vidare till mer generell information.)

Problem med saknade av information på sidan. En hel del information fanns inte tillgänglig eller inte ännu upplagd på webbplatsen vilket så klart gjorde att försökspersonerna inte fann informationen dem sökte. Flera testpersoner insåg dock detta och började leta efter kontaktinformation till personer som kan svara på deras frågor.)

Vi strukturerade om menyn genom att flytta och ordna om menyval och sortera på ett lämpligare sätt. Menyval som vi ansåg hörde ihop grupperades tillsammans, för att snabbare kunna scanna igenom menyn. Liknande menyval lades ihop tillsammans under mer generella huvudmenyval eller undermenyval.

Menyval som innehöll information som utgjorde ren upprepning av information från Svenska kyrkans huvudwebbplats togs bort. I stället anser vi att man kan referera kort till informationen under huvudmenyvalet och länka till informationen i sin helhet på huvudwebbplatsen.

Efter att strukturerat om menyn och skapat ett uppdaterat flödesschema så började vi bygga på våra "low-fidelty"-prototyper. På dessa prototyper utförde vi ett antal användartester på de uppdaterade användarfallen vi anpassat efter den nya menystrukturen.

När alla tester var slutförda så analyserades dessa och vi diskuterade problemen som uppdagats.

De enda problemen som testerna visade var på de fall där försökspersonen inte förstod facktermer. Vi anser att en person som är ute efter sådan information är något mer insatt och kanske har lättare att förstå dessa facktermer. På grund av detta så låter vi bli att göra något åt dessa problem.

Tidigare gjorde vi en ändring, på grund av denna anledning, där nästan samtliga försökspersoner under tidigare användartester hade problem med att hitta någon informationen alls. Detta var undermenyvalet "Vuxenkatekumentet" när de letade efter information om en kristen studiegrupp. Den ändring vi gjorde var att ändra menytexten till "Vuxenkatekumentet samtals- och studiegrupp" och under "low-fidelty"-testerna märkte vi en solklar förbättring då användarna lättare hittade till informationen.