Vecka 48

Prototyping


Uppgifter i Prototyping består av två delar. Dels skall ni gör en low-fidelity prototyp av er tänkte tjänst och testa denna mot era kamrater, och dels skall ni skapa en high-fidelity prototyp som ni under nästa vecka kan göra utvärderingar på.

Prototyping - Del 1

I den första uppgiften skall ni, utifrån den behovs- och kravspecifikation som ni tidigare tagit fram, göra enkla pappersprototyper för att testa funktionalitet och innehåll i er applikation. Ni utgår från de scenarier, använderfall, användardiagram eller annat materials som ni tidigare tagit fram för att skapa de sidor som skall finnas på er tänkta tjänst. Det kanske inte är nödvändigt att ta fram prototyper för samtliga sidor på sidan, men huvudsaken är att ni gör prototyper på de delar som är skilda vad gäller funktionalitet. Till exempel så interagerar användaren annorlunda när hon hämtar studentinformation än när hon lägger till delkurser. Ni får fundera över vilka delar som är mest komplicerade och vad som kan vara svårast för användaren att förstå och klara av.


För att testa prototyperna tar ni hjälp av en kamrat från en annan grupp, eller någon helt utomstående (gäller framförallt er på distans). Det ska inte vara någon från er egen grupp, som har förkunskaper om hur det är tänkt att fungera, eftersom det då är risk att man inte upptäcker svårigheter och felaktigheter.
Testa sedan genom att be testpersonen att utföra de olika uppgifterna som man ska kunna göra med tjänsten. Låt en penna fungera som mus och tangentbord, medan den som sköter testen utför handlingarna genom att byta pappersprototyp enligt testpersonens agerande. Be testpersonen ”tänka högt” så att ni får tillgång till så mycket information som möjligt. Skriv ner vad som fungerar och vad som inte gör det så att ni kan göra ändringar efteråt. Testa gärna i flera omgångar tills ni hittat ett upplägg för er applikation som är så enkel som möjligt och inte orsakar några svårigheter eller missförstånd för testpersonen. Ni redovisar denna uppgift genom bilder (antingen tar ni kort av era pappersprototyper eller så gör ni enkla kopior av dessa i photoshop eller liknande programvara) och visar upp detta samt en skriftlig redogörelse för hur ni gått tillväga på er grupps wiki-sida. Med fördel reflekterar ni även över era arbete i er publikation på wiki-sidan för att visa på en större förståelse. Ni skall gemensamt i er grupp genomföra fem stycken separata användartest på era prototyper. Ett tips är att göra pappersprototyperna och sedan scanna eller fotografera dessa och sedan skriva ut dessa så att alla har samma material att arbeta med.

Prototyping - Del 2

I den andra uppgiften ska ni skapa mer verklighetstrogna prototyper och det gör ni i Photoshop. Här ska ni testa utseendet, tydligheten och strukturen på sidorna. I många och mycket är ni ju här styrda av det grafiska utseende som idag finns på ladok på web. Med andra ord har ni stora friheter att här klippa och klistra med screen-shots från ladok på webb och här hämta ut grafiska element, eller försöka efterlikna dessa genom att arbeta i photoshop.


Det grafiska utseende ni väljer skall på ett bra sätt stödja den struktur som ni tidigare tagit fram. Till exempel arbetar ni här mycket med typsnitt, färg och form för att visa på status i systemet, ge feedback till användaren eller leda användaren rätt. Ni redovisar uppgiften genom att på er wiki lägga upp era high-fidelity mockuper samt motivera och förklara hur ni tänkt när ni skapat dessa. Tänk på att försöka hålla filstorleken på era bilder relativt liten.

Målet med andra delen av veckouppgiften är att skapa en high-fidelity prototyp över hela er tjänst med alla funktionalitet som är testad och redo för nästa veckas uppgift, utvärdering.